Intraweb Digital agency

Privacy Policy

1. Wie?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking INTRAWEB DIGITAL AGENCY, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2430 Laakdal, Smissestraat 33.

INTRAWEB DIGITAL AGENCY” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679).

2. Welke gegevens?

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van marketing doeleinden (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). Tevens kunnen uw gebruiksgegevens en IP adres gebruikt worden om de werking van de website te verbeteren en (re)marketingdoeleinden (zie cookies)

INTRAWEB DIGITAL AGENCY kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Intraweb.be-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Intraweb.be-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
INTRAWEB DIGITAL AGENCY bewaart zo weinig mogelijk gegevens lokaal.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die verzameld worden via de website en het contactformulier worden gebruikt om de persoon te contacteren of (re)marketingdoeleinden.
Voor de nieuwsbrief wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan de gebruiker. Naar bestaande klanten en volgers op sociale media-kanalen kan de nieuwsbrief verstuurd worden gesteund op het gerechtvaardigd belang. Ten allen tijde heeft de ontvanger de mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten of te opt-outen om de nieuwsbrief.

De gegevens die verkregen worden voor de uitvoering van diensten door “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” worden enkel gebruikt voor deze doeleinden en in geen geval gedeeld met derden, niet-verwerkers.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan enkele selectief gekozen verwerkers die “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” bijstaan bij de uitoefening van haar taken en uw gegevens voor geen andere doeleinden zullen gebruiken buiten voor de diensten aan “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” geleverd. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” en de gebruiker.

4. Naar waar transfereren we uw persoonsgegevens?

We transfereren enkel persoonsgegeven aan dienstverleners die ons bijstaan bij onze activiteiten. Indien deze dienstverleners gevestigd zijn buiten de Europees Economische Ruimte is voldoen aan art. 44 en volgende van de GDPR.

5. Veiligheidsmaatregelen

INTRAWEB DIGITAL AGENCY” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.
U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

6. Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” van uw persoonsgegevens maakt.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “INTRAWEB DIGITAL AGENCY”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected], per post naar Smissestraat 33, 2430 Laakdal of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  [email protected].  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7. Bijkomende informatie over gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde diensten.
De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

Veiligheidsmaatregelen

INTRAWEB DIGITAL AGENCY” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan “INTRAWEB DIGITAL AGENCY” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.
U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Wijzigingen van dit privacy beleid

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker deze Applicatie niet verder te gebruiken. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacy beleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

Datum: 1/01/2023